UPARIVANJE UČENIKA I ŠKOLA

Dejan Trifunović

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

U ovom radu prikazujemo problem uparivanja učenika i škola pomoću različitih mehanizama uparivanja. Ovo tržište je specifično po tome što su državne škole besplatne i nije moguće koristiti cenovni mehanizam koji bi izvršio optimalnu alokaciju učenika u škole. Stoga je potrebno koristiti različite algoritme uparivanja koji simuliraju tržišni mehanizam, i pomoću kojih određujemo jezgro kooperativne igre. U ovom radu ćemo utvrditi da je moguće primeniti kooperativnu teoriju igara u problemima uparivanja. Rad je preglednog karaktera i kroz ilustrativne primere ćemo porediti algoritme uparivanja sa aspekta kompatibilnosti podsticaja, stabilnosti uparivanja i efikasnosti. U radu ćemo prikazati i neke specifične probleme koji se mogu javiti kod uparivanja kao što su poboljšanje kvaliteta škole, favorizovanje manjinskih učenika, ograničena dužina liste preferencija i generisanje striktnih prioriteta na osnovu slabih prioriteta.

Ključne reči: uparivanje, bostonski algoritam, algoritam odloženog prihvatanja, algoritam najviših ciklusa trgovanja

JEL Classification: C78

Ekonomski horizonti2017, 19(2), 125-140. Elektronska verzija objavljena 25. avgusta 2017
doi:10.5937/ekonhor1702125T
  Ceo tekst