KOORDINACIONI ASPEKT INSTITUCIJA U KONTEKSTU EVOLUCIONISTIČKOG PRISTUPA EKONOMSKOJ DINAMICI

Zoran Stefanović

Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu

Rad pruža uvid u dominantne tokove savremene evolucionističke ekonomije i skicira važnije probleme vezane za artikulaciju pomenutog pristupa u promišljanju privrede. U radu se, takođe, zastupa stav o institucijama kao nosećim strukturama društveno-ekonomske evolucije, čiji se brojni efekti na nivou društva očitavaju kroz funkciju koordinacije. Proces koordinisanja upošljava, pored tržišta, i druge institucionalne strukture, čiji su profil i operativna načela produkt tokova kulturno-istorijske evolucije, osobenih za svaki društveni poredak. Projekti usmereni ka transformaciji ekonomskog sistema, moraju biti senzibilisani na objektivno uslovljenu raznorodnost institucionalnih strutkura u svetskoj privredi, i, u tom smislu, veoma oprezni u instaliranju „univerzalnih“ reformskih rešenja.

Ključne reči: generalizovani darvinizam, replikator, interaktor, institucije, koordinacija

JEL Classification: B15, B25, B52, E02, E14

Ekonomski horizonti, 2015, 17(2), 125-136.   doi: 10.5937/ekonhor1502125S