TROŠKOVI REŠAVANJA EKOLOŠKIH PROBLEMA I CENE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA

Osnovni ekonomski cilj potrošača industrijskih proizvoda jeste maksimiziranje određene koristi (što bolji kvalitet uz što nižu cenu), dok je osnovni cilj industrijskih proizvođača maksimiziranje profita. Optimalni nivo kvaliteta, sa aspekta ekonomije, je onaj kod koga je razlika između troškova kvaliteta i ekonomskog efekta najveća, pri čemu ekonomski optimum ne mora biti jednak ekološkom optimumu. Najprihvatljiviji nivo zagađenja trebalo bi da sadrži i minimalnu ukupnu štetu za zagañenog i minimalne troškove smanjenja zagađenja za zagađivača. Ekološka komponenta ima sve važniju ulogu u ukupnim troškovima preduzeća, a time i u profitu, jer prodajna cena proizvoda mora biti konkurentna. Ako troškovi rešavanja ekoloških problema postanu jednaki prodajnoj ceni nekog industrijskog proizvoda ili je nadmaše, opstanak takvog proizvoda, a time i preduzeća koje ga proizvodi, dovodi se u pitanje. Zato se ekološki problemi ne smeju rešavati ad hock, već sistemski, što je i osnovna hipoteza od koje se polazi u ovom radu.

Ključne reči: ekološki problemi, troškovi, cene, profit, industrijski proizvodi, industrijska preduzeća.

  Ceo tekst