EFEKTI UMREŽAVANJA NA INOVATIVNOST SOCIJALNIH PREDUZEĆA

Ana Aleksić Mirić, Zorica Aničić i Marina Petrović

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Republika Srbija

U radu se istražuje povezanost umrežavanja i inovativnosti socijalnih preduzeća. Istraživanje je motivisano idejom da se razume uticaj umrežavanja na inovativnost ove posebne vrste organizacija, koje zbog svoje hibridne prirode imaju potencijal da odgovore na ekonomske i društvene izazove današnjice. Istraživanje je zasnovano na uzorku od 837 socijalnih preduzeća iz 11 evropskih zemalja. Rezultati su pokazali da je umrežavanje jedna od ključnih odlika ovih organizacija, jer više od 90% ispitivanih organizacija sarađuje sa drugim organizacijama, ali i da, samo po sebi, umrežavanje ne utiče na inovativnost socijalnih preduzeća. Detaljnija analiza pokazuje razlike koje oblici umrežavanja i starost organizacije imaju na inovativnost.

Keywords: umrežavanje, inovativnost, socijalno preduzetništvo, organizaciona starost

JEL Classification: M14, O31, O35

Ekonomski horizonti2023, 25(1), 71-84. Elektronska verzija objavljena 27. aprila 2023.
doi:10.5937/ekonhor2301071A