FAKTORI USPEHA, ALATI I ZADACI KONTROLERA U USLOVIMA INTENZIVNE DIGITALIZACIJE

Mirjana Todorović i Dragana Parč

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Osnovni cilj postavljen ovim radom jeste identifikovanje pozicije kontrolinga i kontrolera, u praksi preduzeća u Republici Srbiji, u uslovima intenzivne digitalizacije. Fokus istraživanja će biti na shvatanju i kritičnim faktorima uspeha kontrolinga, alatima i zadacima kontrolera. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 35 preduzeća, a anketirana su lica zaposlena na različitim pozicijama u kontrolingu. U metodološkom smislu, analiza podataka je obuhvatila deskriptivnu statistiku, merenje pouzdanosti i interne konzistentnosti varijabli (Cronbach’s Alpha koeficijent) i sprovođenje neparametarskog testa (Mann-Whitney’s U test). Rezultati istraživanja pokazuju da se kontroling shvata višedimenzionalno, a najčešće kao stručna podrška menadžmentu; da je ključni faktor uspeha kontrolinga stručnost i kompetentnost kontrolera; da su najznačajniji alati u kontrolingu budžet, analiza odstupanja i kratkoročni obračun rezultata i da je jedan od osnovnih zadataka kontrolera izveštavanje menadžmenta. Sprovođenje neparametarskog testiranja omogućilo je identifikovanje statistički značajnih razlika u stavovima ispitanika.

Ključne reči: kontroling, upravljačko računovodstvo, kontroler, digitalizacija

JEL Classification: M41, M49

Ekonomski horizonti2022, 24(2), 177-193. Elektronska verzija objavljena 26. jula 2022
doi:10.5937/ekonhor2202177T