MERENJE I ANALIZA DINAMIKE PRIVREDNOG RASTA U EVROPSKIM ZEMLJAMA

Mirjana Gligorić Matić i Biljana Jovanović Gavrilović

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

U radu se razmatraju kvantitativni aspekti privrednog rasta, odnosno, njegova dinamika. Mada je uobičajeno da se prilikom analize dinamike ekonomskog rasta zemalja posmatra stopa (intenzitet) rasta, pri čemu se varijabilnost rasta zanemaruje, pokazujemo da obuhvatanje fluktuacija u stopama rasta ima jasnu motivaciju i praktičan značaj. Na uzorku evropskih zemalja, uključujući i Republiku Srbiju, analiziran je intenzitet rasta i njegova stabilnost, da bi se, na osnovu ove dve komponente, konstruisao indikator dinamike rasta i prilagođena stopa rasta. Na bazi ova dva konstruisana indikatora, analiziran je položaj svake zemlje u uzorku, kao i u okviru regiona (Zapadne i Istočne Evrope) kome pripadaju. Analiza i rezultati ukazuju na važnost ovakvog pristupa prilikom analize i komparacije privrednog rasta pojedinačnih zemalja u srednjem i dugom roku, kao i procene efekata na budući privredni rast i blagostanje.

Ključne reči: intenzitet rasta, stabilnost rasta, dinamika rasta, Zapadna Evropa, Istočna Evropa, Srbija

JEL Classification: C10, O40, O52

Ekonomski horizonti2022, 24(2), 119-138. Elektronska verzija objavljena 26. jula 2022
doi:10.5937/ekonhor2202119M