CENE ENERGENATA KAO ZNAČAJNI ŠOKOVI PONUDE: PRIMER DRŽAVA BIVŠE SFRJ I VIŠEGRADSKE GRUPE

Aleksandra Praščević i Milutin Ješić

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

U radu se analizira uticaj cena energenata na makroekonomsku stabilnost. Cene energenata predstavljaju značajne šokove ponude, koji su se kroz ekonomsku istoriju pokazali kao jedan od vodećih generatora cikličnih fluktuacija. Analiza je obuhvatila države članice bivše SFRJ, kao i države članice Višegradske grupe. Posmatrani pokazatelji su, radi komparativne analize, prikazani i za EU27 kao celinu. Saglasno sa ekonomskom teorijom, glavni zaključak rada je da šokovi ovog tipa mogu biti značajan izvor cikličnih fluktuacija i okidač inflacije, te da kreatori ekonomske politike imaju kompleksan zadatak da minimiziraju efekte ovih šokova. U aktuelnom trenutku, kada na globalnim energetskim tržištima cene energenata dostižu istorijski visoke nivoe, naučni doprinos analize šokova sa strane ponude može se naći u dubinskoj analizi i utemeljenoj oceni uloge ovih šokova u očuvanju makroekonomske stabilnosti, kao i neophodnih mera ekonomske politike za minimiziranje njihovih negativnih efekata.

Ključne reči: šokovi ponude, cene energenata, poslovni ciklusi, makroekonomska prelivanja, države bivše SFRJ, države članice Višegradske grupe

JEL Classification: E31, Q41, Q43

Ekonomski horizonti2022, 24(2), 139-159. Elektronska verzija objavljena 26. jula 2022
doi:10.5937/ekonhor2202139P