AUTONOMIJA I ANGAŽOVANOST ZAPOSLENIH U DIGITALNOJ ERI: MODERATORSKA ULOGA RADA NA DALJINU

Aleksandra Bošković

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

U eri digitalizacije, tradicionalni faktori uspeha preduzeća dovedeni su u pitanje, pa je potrebno preispitati ustaljene obrasce rada i ispitati nove načine za stvaranje održive vrednosti. Obzirom da ljudi, kao nosioci znanja, predstavljaju ključne pokretače vrednosti, neophodno je istražiti načine za unapređenje njihovog potencijala. Cilj istraživanja u radu jeste da se pokaže da autonomija doprinosi unapređenju angažovanosti zaposlenih u digitalnom okruženju, a posebno u uslovima rada na daljinu. U tom smislu, objašnjen je koncept angažovanosti zaposlenih, kao stanja visoke energije, posvećenosti i okupiranosti poslom i ukazano je na moguće načine za unapređenje angažovanosti, kroz povećanje autonomije. Empirijskim istraživanjem je potvrđeno da autonomija pozitivno utiče na energiju i posvećenost, kao dimenzije angažovanosti, kao i da je uticaj na energiju jači kod zaposlenih koji rade na daljinu.

Ključne reči: autonomija, dizajn posla, angažovanost zaposlenih, rad na daljinu, digitalno okruženje, organizacioni dizajn

JEL Classification: M20, M12, J28

Ekonomski horizonti2021, 23(3), 241-257. Elektronska verzija objavljena 6. decembra 2021
doi:10.5937/ekonhor2103241B