Uloga države u podsticanju društveno odgovornog poslovanja

Mladen Krstić1 i Ksenija Denčić Mihajlov2

1Maksi-Co doo, Aleksinac
2Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu

U radu je analizirana uloge države u implementaciji koncepta društveno odgovornog poslovanja (DOP) u poslovnu politiku kompanija u oblasti reciklaže u Republici Srbiji, sa posebnim osvrtom na reciklažu istrošenih vozila i otpada od elektične i elektronske opreme (e-proizvoda). Istraživanje je pokazalo da su značajno različiti pristupi države u pogledu ova dva nezavisna toka otpada najviše odgovorni za razlike u količini recikliranih proizvoda u analiziranom periodu. Autori ukazuju na to da je tzv. samoregulatorno DOP, uočeno kod reciklaže istrošenih automobila, u prethodnom periodu uslovilo značajno smanjenje obima zvanične reciklaže automobila. To upućuje na zaključak da iako je reciklaža automobila, sa finansijskog aspekta, profitabilna investicija, to nije dovoljno da potencijalne investitore motiviše da ovaj proces obavljaju u skladu sa propisima, kroz zvanične tokove otpada. S druge strane, u oblasti reciklaže e-proizvoda, DOP, koje je podržano od strane države, dodatno je motivisalo investitore i povećalo količinu recikliranih e-proizvoda.

Ključne reči: društveno odgovorno poslovanje, država, subvencije, reciklaža

JEL Classification: M14, Q53

Ekonomski horizonti2020, 22(2), 173-185. Elektronska verzija objavljena 19. avgusta 2020
doi:10.5937/ekonhor2002173K