Uticaj menadžmenta znanja na rast zarada u građevinskom sektoru: Slučaj srednjih i velikih kompanija u Republici Srbiji

Vojislav Babić1 i Siniša Zarić2

1 Institut za sociološka istraživanja, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2 Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

U studiji se meri i analizira uticaj menadžmenta znanja na prosečne zarade u građevinskim kompanijama u Republici Srbiji. Za potrebe istraživanja, kreirana je baza podataka za merenje menadžmenta znanja, sastavljena od 11 varijabli. Glavni cilj u istraživanju bio je da se ispita uticaj baze podataka na prosečne zarade zaposlenih u srednjim i velikim građevinskim kompanijama. Na nivou osnovnog uzorka, putem faktorske analize izolovana su četiri faktorska skora - strategije koje se kombinuju u menadžmentu znanja. Pomoću regresione analize, utvrđeno je da set od četiri nezavisne varijable objašnjava 84,5% varijabilnosti prosečne zarade zaposlenih u srednjim i velikim građevinskim kompanijama. Pri tome su statistički signifikantne dve strategije. U prvoj, menadžment insistira na većem udelu stručnjaka sa master i fakultetskim diplomama u zaposlenima, dok se druga strategija zasniva na uvođenju formalno-pravne zaštite i registracije inovativnih rešenja kao i na većem broju zaposlenih doktora nauka.

Ključne reči: menadžment znanja, građevinski sektor, faktorska analiza, višestruka regresija, zarade, srednje i velike kompanije

JEL Classification: M21, M150

Ekonomski horizonti2020, 22(1), 61-72. Elektronska verzija objavljena 24. aprila 2020
doi:10.5937/ekonhor2001061B