EFEKTI INTEGRISANE PRIMENE USKLAĐENE LISTE REZULTATA I UPRAVLJANJA ZASNOVANOG NA AKTIVNOSTIMA NA STRATEGIJU I EFIKASNOST PREDUZEĆA

Violeta Domanović

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Nedostaci individualne primene pojedinih menadžerskih inovacija u domenu upravljačkog računovodstva i strategijskog menadžmenta u savremenom poslovnom okruženju uslovili su neminovnost istraživanja komplementarne i integrisane primene menadžerskih inovacija. Cilj istraživanja u radu je da se pokaže kako komplementarna primena Usklađene liste rezultata i Upravljanja zasnovanog na aktivnostima u procesu upravljanja strategijom i efikasnošću preduzeća eliminiše nedostatke individualne primene istih. U radu su precizirani efekti primene Usklađene liste rezultata i Upravljanja zasnovanog na aktivnostima na strategiju preduzeća, posebno apostrofirajući ulogu informaciono-komunikacionih tehnologija u procesu njihove primene, i prezentirani su rezultati empirijskih istraživanja korelacije Usklađene liste rezultata i Upravljanja zasnovanog na aktivnostima na strategiju i efikasnost preduzeća. Uprkos mogućim problemima i ograničenjima, adekvatno sinergijsko korišćenje odnosnih menadžerskih inovacija omogućava bolju implementaciju definisane strategije i unapređenje efikasnosti preduzeća u dugom roku.

Ključne reči: Usklađena lista rezultata, Upravljanje zasnovano na aktivnostima, strategija, informacionokomunikacione tehnologije, efikasnost preduzeća

JEL Classification: M10, M21, M41

Ekonomski horizonti, 2016, 18(2), 153-167. Elektronska verzija objavljena 26. avgusta 2016. doi: 10.5937/ekonhor1602153D
  Ceo tekst