INTEGRISANA PRIMENA METODA ANALITIČKOG HIJERARHIJSKOG PROCESA I ANALIZE OBAVIJANJA PODATAKA U VREDNOVANJU PERFORMANSI VISOKOG OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRBIJI

Predrag Mimović i Ana Krstić

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Merenje i ocena uspešnosti u ostvarivanju rezultata, od ključnog su značaja za efektivno i efikasno funkcionisanje ekonomskih sistema, jer se na taj način prati u kojoj meri se ostvaruju definisani ciljevi. Organizacione performanse se mere različitim metodama, kvantitativnim i kvalitativnim. Mnogi od poznatih metoda za ocenu i merenje organizacionih performansi uzimaju u obzir samo finansijske, a zanemaruju nefinansijske pokazatelje. Integralno obuhvatanje jednih i drugih pokazatelja, kombinovanom primenom više metoda, kao i poređenje njihovih rezultata, treba da omogući potpuniju i objektivniju meru organizacione performanse. Analitički hijerarhijski proces (AHP) predstavlja formalan okvir za rešavanje kompleksnih problema višekriterijumskog odlučivanja, kao i sistemsku proceduru za hijerarhijsko prikazivanje elemenata nekog problema. Analiza obavijanja podataka (DEA) predstavlja neparametarski pristup baziran na linearnom programiranju, koji omogućuje izračunavanje efikasnosti jedinica odlučivanja u okviru grupe organizacija. Rad je ilustracija načina i okvira kombinovanog korišćenja metoda višekriterijumske analize, u vrednovanju performansi visokog obrazovanja u Republici Srbiji. Prednosti ovakvog pristupa ogledaju se u prevazilaženju nedostataka parcijalne primene AHP i DEA metoda koriščenjem novog, hibridnog DEAHP (Data Envelopment Analytic Hierarchy Process) metoda. Vrednovanje performansi, integrisanom primenom AHP i DEA metoda, daje objektivnije rezultate i pouzdanija rešenja posmatranog problema i na taj način stvara vrednu informacionu osnovu za donošenje kvalitetnih strategijskih odluka u visokom obrazovanju, na nacionalnom nivou i nivou pojedinačnih institucija.

Ključne reči: višekriterijumska analiza, analitički hijararhijski proces, analiza obavijanja podataka, organizacione performance, visoko obrazovanje

JEL Classification: C44, C61, D81, I23

Ekonomski horizonti, 2016, 18(1), 71-85. Elektronska verzija objavljena 25. aprila 2016. doi:10.5937/ekonhor1601071M
  Ceo tekst