Izjava o etici publikovanja i zloupotrebi publikovanja

Sprečavanje zloupotrebe publikovanja je odgovornost svakog pojedinog autora, recenzenta, urednika i izdavača.

Časopis Ekonomski horizonti objavljuje na svom sajtu ovu jasnu i doslednu Izjavu o etici publikovanja i zloupotrebi publikovanja. Istovremeno, Uredništvo Časopisa i Ekonomski fakultet, kao izdavač Ekonomskih horizonata, preuzimaju odgovornost za sprovođenje ove politike Časopisa.

Pre svega, u oblasti Publikovanja i autorstva, od važnosti je da svaki publikovani članak sadrži spisak referenaca i instituciju - ukoliko postoji - koja je finansijski podržala sprovedeno istraživanje. Članak ne sme biti plagijat, niti sme sadržati krivotvorene podatke. Takođe, zabranjeno je objavljivanje istih istraživanja u više od jednog časopisa.

 

Odgovornosti (ko)autora:

Svi (ko)autori moraju značajno doprineti istraživanju. (Ko)autori su u obavezi da potpišu izjavu da su sva istraživanja u podnetom rukopisu originalna i da se priznaju i navode sadržaji reprodukovani iz drugih izvora. Uz to, (ko)autori treba da potvrde da su svi podaci navedeni u članku pravi i autentični, i da - u slučaju potrebe - obezbede opoziv članka ili ispravke grešaka. (Ko)autori treba da potvrde da rukopis podnet na recenziranje nije u postupku recenziranja niti je prihvaćen za objavljivanje u bilo kom drugom časopisu.

Svi rukopisi podneti Uredništvu Časopisa podležu iThenticate Professional Plagiarism Prevention proveri.

 

Odgovornosti recenzenata:

Kroz objektivno i pravovremeno recenziranje podnetih rukopisa, recenzenti treba da doprinesu procesu odlučivanja i da pomognu unapređivanju kvaliteta publikovanog članka. Recenzenti ne smeju biti u sukobu interesa u odnosu na istraživanje, (ko)autore i/ili finansijere istraživanja. Od recenzenata se očekuje da upozore urednika na bilo koji publikovani ili podneti sadržaj koji je suštinski sličan rukopisu koji se recenzira. Recenzenti treba da ukažu na relevantan publikovani rad koji u rukopisu nije citiran. Recenzirani članci trebaju biti tretirani kao poverljivi. Rukopisi ne smeju biti zadržani, niti kopirani.

 

Odgovornosti urednika:

Od urednika se očekuje da u obavljanju svojih dužnosti deluje na uravnotežen, objektivan i pošten način, ne diskriminišući autore po bilo kom osnovu. Urednik ima potpunu odgovornost i ovlašćenje da neki članak odbije/prihvati. Urednik ne treba da bude ni u kakvom sukobu interesa s člancima koje odbacuje/prihvata. Članak se prihvata kada je osnovano siguran. Kada se pronađu greške, urednik objavljuje ispravku ili opoziv članka. Urednik je odgovoran za očuvanje anonimnosti recenzenata. U slučaju pritužbi etičke ili konfliktne prirode, urednik treba da usvoji i sprovodi prihvatljive procedure koje su u skladu sa politikama i procedurama odnosnog društva. Autorima treba biti pružena mogućnost da se odazovu na bilo koju pritužbu.

 

Odgovornosti izdavača:

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, kao izdavač naučnog časopisa Ekonomski horizonti, će obezbediti održavanje dobre prakse po gore opredeljenim standardima.

 

Posebno relevantna pitanja etike publikovanja:

  • Nadgledati i štititi etiku publikovanja;
  • primeniti standardne procedure opoziva članaka, u slučaju potrebe;
  • objaviti ispravke, objašnjenja, opozive, izvinjenja, kad god je to potrebno;
  • održavati integritet akademske evidencije;
  • onemogućiti ugrožavanje intelektulanih i etičkih standarda od strane poslovnih potreba;
  • sprečiti publikovanje plagijata/autoplagijata i krivotvorenih podataka.