UTICAJ DIMENZIJA TRANSFORMACIONOG LIDERSTVA NA POSTAKVIZICIONE PERFORMANSE PREUZETOG PREDUZEĆA

Slađana Savović

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Merdžeri i akvizicije predstavljaju dominantan način na koji preduzeća mogu da pristupaju novim tržištima, rastu i diverzifikuju svoje aktivnosti. Iako se ovim procesima pristupa sa optimizmom, empirijska istraživanja pokazuju da je veliki broj merdžera i akvizicija neuspešan. Otuda je u fokusu istraživanja identifikovanje načina za unapređenje postakvizicionih performansi preduzeća. Jedan od mogućih načina unapređenja postakvizicionih performansi jeste obezbediti adekvatno transformaciono liderstvo tokom procesa promena, posebno u kritičnoj postakvizicionoj fazi integracije. Transformacioni lideri treba da pruže podsticaj i podršku zaposlenima kako bi prihvatili promene i usmerili se ka ostvarivanju izazovnih ciljeva. Rad se bavi istraživanjem uticaja različitih dimenzija transformacionog liderstva na postakvizicione performanse na primeru preduzeća koje posluje u sektoru maloprodaje u Republici Srbiji, a koje je bilo predmet međunarodne akvizicije. U cilju obezbeđenja adekvatne reprezentativnosti uzorka, upitnik je distribuiran u svim delovima preduzeća širom Republike Srbije. Rezultati istraživanja su pokazali da sve dimenzije transformacionog liderstva pozitivno utiču na postakvizicione performanse preduzeća. Najveći uticaj ima dimenzija transformacionog liderstva - individualna razmatranja, dok  najmanji stepen uticaja ima dimenzija intelektualna stimulacija. 

Ključne reči: transformaciono liderstvo, dimenzije transformacionog liderstva, postakvizicione performanse, preuzeto preduzeće

JEL Classification: G34, M54, L25

Ekonomski horizonti2017, 19(2), 95-108. Elektronska verzija objavljena 25. avgusta 2017
doi:10.5937/ekonhor1702095S
  Ceo tekst