BIHEVIORALNI MODELI U EKONOMIJI KAO OKVIR INDIVIDUALNOG PRILAGOĐAVANJA INSTITUCIONALNOJ SREDINI

Dragan Petrović, Zoran Stefanović i Ivan Marković

Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu

Bihevioralni modeli predstavljaju koristan instrument analize međuzavisnih uticaja institucionalne strukture i makroekonomskih tokova. Njihova uloga, između ostalog, ogleda se u predočavanju prednosti i nedostataka različitih interpretacija ekonomske realnosti, povezanih sa subjektivnim predstavama o mogućnostima adaptacije ekonomskih aktera zahtevima postojeće institucionalne strukture. Imajući u vidu da je poces donošenja ekonomskih odluka integralni deo makroekonomske i šire socijalne ontologije, kao i različita mišljenja u vezi sa osnovnim obeležjima bihevioralnih modela, ovaj rad usmeren je na pokušaj utvrđivanja njihove teorijske relevantnosti i praktične zasnovanosti. Posebna pažnja posvećena je fenomenu realističnosti bihevioralnih modela, s ciljem da se sagleda njihov instrumentalistički značaj za sprovođenje politike asimetričnog paternalizma u uslovima neizvesnosti.

Ključne reči: bihevioralni modeli, institucionalna struktura, makroekonomija, paternalizam

JEL Classification: D03, E03, B29, B41, P29

Ekonomski horizonti2017, 19(1), 17-30. Elektronska verzija objavljena 28. aprila 2017; doi:10.5937/ekonhor1701017P
  Ceo tekst