DETERMINANTE EKONOMSKE (NE)JEDNAKOSTI I NJENE IMPLIKACIJE ZA ODRŽIVI EKONOMSKI RAZVOJ

Vlastimir Leković

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Istraživanja nekih od ključnih aspekata ekonomske nejednakosti, odnosno, jednakosti, analizom različitih teorijsko-metodoloških i empirijskih pogleda na ove društveno-ekonomske pojave, imaju za cilj da se ukaže na sledeće, sa njima povezane, relevantne aspekte uticaja na uspešnost funkcionisanja savremene privrede: a) ekonomska nejednakost, koja ima podsticajno dejstvo na inventivno, produktivno i inovativno korišćenje svih proizvodnih faktora, pozitivno utiče na funkcionisanje privrede i društveno je opravdana; b) visok nivo ekonomske nejednakosti, koja ima tendenciju rasta, negativno se odražava na performanse privrednog sistema, ali i na stabilnost društva i politički ambijent, usled čega je uzročnik manje ekonomske uspešnosti i nižih stopa privrednog rasta; c) ekonomska jednakost (svakako, ne egalitarizam), time što doprinosi većoj društvenoj i političkoj stabilnosti, što se pozitivno odražava na ekonomsku stabilnost i efikasnost, pretpostavka je veće uspešnosti savremene privrede i dinamičnijih stopa privrednog rasta. Ključni rezultat istraživanja je sagledavanje bazičnih faktora visoke i rastuće ekonomske nejednakosti i njenih implikacija na funkcionisanje savremene privrede i, na bazi toga, ukazivanje na neophodnost sprovođenja ekonomskih politika kojima bi se ekonomska nejednakost smanjila i ublažile njene negativne posledice po privredu i društvo.

Ključne reči: ekonomska nejednakost, ekonomska jednakost, održivi ekonomski razvoj, dohodak, životni standard, siromaštvo

JEL Classification: D31, D63, I38, P36

Ekonomski horizonti, 2015, 17(2), 81-96.   doi: 10.5937/ekonhor1502081L