USLOVLJENOST STOPA EKONOMSKOG RASTA KVALITETOM RASTA

Nada Trivić, Viktorija Petrov

Ekonomski fakultet u Subotici, Univerzitet u Novom Saduu

Svaka konkretna stopa ekonomskog rasta ukazuje na relevantne karakteristike tekućih razvojnih procesa, ali se, takođe, odražava na šanse dostizanja zadovoljavajućeg tempa privrednog rasta u budućnosti. Dakle, reč je o opštoj međuzavisnosti i zakonitosti konvergencije stopa rasta. Osnovni cilj ovog rada je da pokaže da nekvalitetan rast, pre ili kasnije, izaziva usporavanje privredne dinamike, i da privremeno ubrzanje rasta može biti postignuto na račun dugoročne stope rasta. Naučni instrumentarijum primenljiv za ostvarivanje ovako postavljenog cilja istraživanja je metod analize, istorijski metod i metod komparativne analize, kao i brojne tehnike u vidu savremenih informacionih sredstava. Ključni rezultat ovog istraživanja je da bez istovremenog povećanja efikasnosti upotrebe resursa, sve stope rasta endogenih faktora proizvodnje konvergiraju aritmetičkoj sredini stopa rasta egzogenih proizvodnih činilaca. Dakle, tempo rasta se može bitno povećati na uštrb njegovog kvaliteta, a rast neodgovarajućeg kvaliteta sadrži klice vlastitog zaustavljanja.

Ključne reči: stopa rasta, konvergencija, efikasnost, kvalitet rasta, međuzavisnost stopa rasta

JEL Classification: C10, D63, O47

Ekonomski horizonti, 2014, 16(2), 129-139.   doi: 10.5937/ekonhor1402129T