REFORMA JAVNOG SEKTORA KAO KLJUČNA DETERMINANTA USPEŠNOSTI TRANZICIJE PRIVREDE REPUBLIKE SRBIJE

Petar Veselinović

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

Privreda Republike Srbije danas se nalazi na važnoj prekretnici. Prva faza sprovođenja tranzicionih procesa je završena, reformski procesi dobijaju novi zamah, a ulazak u Evropsku uniju postaje sve izvesniji. Da bi se tranzicioni procesi uspešno priveli kraju, neminovna je, između ostalih reformi, i reforma javnog sektora. Javni sektor u Republici Srbiji je nisko produktivan i neefikasan, neracionalno postavljen sa mnoštvom problema koji se godinama uvećavaju i usložnjavaju. Visoka stopa zaposlenosti i relativno visoke plate u javnom sektoru, s jedne, i loše formulisani poslovni sistemi, s druge strane, čine da tako koncipiran javni sektor nepovoljno utiče na ekonomski razvoj u celini. U radu će biti analizirano stanje u javnom sektoru Republike Srbije, sa posebnim akcentom na stvaranje realnih osnova za njegovu reformu kao ključnu determinantu uspešnog okončanja procesa tranzicije, uz uvažavanje specifičnosti koje ima privreda Republike Srbije.

Ključne reči: tranzicija, reforma javnog sektora, poslovni ambijent, penzioni sistem, socijalna zaštita

JEL Classification: H10, H55, H60

Ekonomski horizonti, 2014, 16(2), 141-159.   doi: 10.5937/ekonhor1402141V