ULOGA NACIONALNE KULTURE U IZBORU STRATEGIJE PROMENA U ORGANIZACIJAMA

Nebojša Janićijević

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

U radu se analiziraju uzročno-posledične veze između određenih dimenzija nacionalne kulture i određenih strategija organizacionih promena. Koriste se dve od četiri dimenzije nacionalne kulture koje je identifikovao G. Hofstede: distanca moći i „muške“ versus „ženske“ vrednosti. Na drugoj strani, izdiferencirane su četiri strategije organizacionih promena: strategija moći, normativno-reedukativna strategija, racionalno-empirička strategija i kreativna strategija. Identifikovane dimenzije nacionalne kulture i identifikovane strategije organizacionih promena međusobno se razlikuju po istim kriterijumima: distribuciji moći i orijentaciji na ljude versus orijentacije na zadatke. Na toj osnovi je moguće postaviti osam hipoteza o uzročno-posledičnim vezama između određenih tipova nacionalnih kultura i određenih strategija organizacionih promena.

Ključne reči: organizacione promene, nacionalna kultura, organizacija, strategija

JEL Classification: M14

Ekonomski horizonti, 2014, 16(1), 3-15.   doi:10.5937/ekonhor1401003J
  Ceo tekst