ORGANIZOVANJE I ZADACI INTERNE REVIZIJE U DOMAĆIM I STRANIM BANKAMA U REPUBLICI SRBIJI

Snežana Ljubisavljević

Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu

U radu je napravljen pokušaj da se na bazi referentne anglosaksonske literature i prakse ustanovi koliki je dostignuti nivo razvoja interne revizije u bankama u Republici Srbiji. Empirijsko istraživanje je obuhvatilo uzorak od 14 banaka u Republici Srbiji, od ukupno 32 banke, sa svrhom da se utvrde načini organizovanja i zadaci interne revizije u njima. Predmet istraživanja u radu je da se utvrdi kako menadžeri i zaposleni na višim funkcijama u banci shvataju ulogu i značaj interne revizije. Cilj rada je da se na bazi odgovora na postavljena pitanja u upitniku daju predlozi za poboljšanje ove važne funkcije banke. Rezultati istraživanja ukazuju na to da veličina banke ne utiče na način organizovanja, odgovornost i zadatke interne revizije banke. Dostignuti nivo razvoja interne revizije u finansijskim organizacijama je na znatno višem nivou u odnosu na privredne subjekte, ali u mnogim segmentima zaostaje za internom revizijom u razvijenim zemljama sveta.

Ključne reči: interna revizija, organizovanje, zadaci, domaće banke, strane banke

JEL Classification: M42, G21, H83

Ekonomski horizonti, 2013, 15(1), 45-59.   doi:10.5937/ekonhor1301045L