DOMETI EKONOMSKE POLITIKE U PREVAZILAŽENJU EFEKATA GLOBALNE EKONOMSKE KRIZE NA EKONOMIJU SRBIJE

Aleksandra Praščević

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu

Rad je posvećen temi u kojoj je meri ekonomska politika u Srbiji uspela da odgovori na ekonomske probleme nametnute uticajem globalne ekonomske krize i koliko su ograničenja u vidu političke nestabilnosti i političkog uticaja, inače prisutni i pre krize, uticali i na ekonomsku politiku formulisanu u cilju borbe protiv krize. Ekonomska kriza je na globalnom nivou uticala da se, umesto pravila u vođenju ekonomske politike sa ključnim ciljem održanja cenovne stabilnosti, promoviše diskrecija i fiskalna politika, sa ciljem prevazilaženja problema nezaposlenosti. Značajnija primena diskrecije u ekonomskoj politici i inače nameće problem kompetentnosti i eventualnih političkih motiva kreatora ekonomske politike. Upravo su ograničenja nedovoljno razvijenih institucija i pogrešnog modela rasta doprinela da rezultati ekonomske politike u Srbiji ne budu značajni. Srbija se suočava sa negativnim posledicama primenjenih mera u vidu visokog budžetskog deficita, javnog duga i inflacije, dok su efekti na privrednu aktivnost i zaposlenost izostali, zbog čega je aktuelan izbor između pravila i diskrecije.

Ključne reči: globalna ekonomska kriza, ekonomska politika, politička makroekonomija

JEL Classification: E60, E62

Ekonomski horizonti, 2013, 15(1), 17-30. doi:10.5937/ekonhor1301017P
  Ceo tekst