PROMENE U OKRUŽENJU I KLJUČNI IZAZOVI GLOBALNE AUTO INDUSTRIJE U POSTKRIZNOM PERIODU

U radu se daje kratak pregled karakteristika globalne auto industrije, objašnjavaju promene u okruženju sa aspekta ponude, tražnje, zakonske regulative i novih tehnologija sa osvrtom na globalnu ekonomsku krizu. Analizirani su izazovi sa kojima se susreće globalna auto industrija u postkriznom periodu koji se tiču dalje globalizacije i dostizanja željenog obima i veličine, novi talas konsolidacije auto proizvođača, problem složenosti, veća uloga lokalnih istraživačko-razvojnih centara u razvoju novih automobila i značaj elektromobila. Na kraju se ukratko razmatraju perspektive rasta globalne auto industrije.

Ključne reči: auto industrija, globalizacija, promene u okruženju, izazovi, globalna ekonomska kriza, budućnost auto industrije

  Ceo tekst