DATA MINING U VREMENSKIM SERIJAMA

U savremenim tržišnim uslovima privreñivanja znanje je postalo ključni ekonomski resurs, a upravljanje znanjem primenom koncepta poslovne inteligencije infrastrukturni konstituent savremenog menadžmenta. Esencijalni ingredijent procesa otkrivanja znanja iz baza podataka je data mining, koji se uspešno primenjuje u različitim poslovnim i naučno-istraživačkim područjima. Adaptivna i inovativna aplikacija principa i klasičnih tehnika data mining-a u analizi vremenskih serija rezultirala je konceptom koji se naziva data mining vremenskih serija (eng. Time Series Data Mining – TSDM). Polazeći od navedenog, u Radu se prezentuju koncepcijska određenja TSDM, kao relativno nove oblasti istraživanja, u kojoj je metodološki kontekst data mining-a prilagođen vremenskoj prirodi podataka. Takoñe, ukazano je na kompleksnost mining-a uvelikim setovima vremenskih serija, kao i na značaj i korisnost rezultata istraživanja u formi ekstrahovanog znanja u procesu poslovnog odlučivanja.

Ključne reči: otkrivanje znanja, data mining, vremenske serije, veliki setovi podataka, poslovno odlučivanje

JEL Classification: C22, C81, C82

  Ceo tekst