SAVREMENI PRISTUP DIREKTNOM MARKETINGU NA POSLOVNOM TRŽIŠTU

U vremenu i svetu promena, mnogi su skloni tvrdnji da neki raniji klasični koncepti marketing teorije i prakse nisu više tako relevantni za pokretanje savremenih preduzetničkih poduhvata, pa time i za uspešno poslovanje između različitih poslovnih subjekata na savremenom elektronskom tržištu. Ipak, odnos između tradicionalnog direktnog marketinga i elektronskog marketinga najbolje bi se mogao opisati kao eratički. U prilog tome, sa jedne strane, je činjenica da je elektronski marketing uz pomoć interneta omogućio da kompanije ostvare uz niže troškove interaktivnost u poslovanju, konkurentsku prednost, uz obezbedjenje globalne dostupnosti marketinških informacija. Sa druge strane, tradicionalni direktni marketing, utemeljen na vrednim i nezamenljivim marketing resursima i tehnikama, uz to jedinstven po sposobnostima da sagleda celokupnu kompleksnost marketing koncepta i utemelji najbolje pravce marketing komunikacije sa potrošačima, pružio je osnovu za sve nove i savremene metode direktnog marketinga. Tako elektronski marketing predstavlja nadgradnju tradicionalnom direktnom marketingu sa posebnom refleksijom na području poslovnog tržišta.

Ključne reči: direktni marketing, elektronski marketing, B2B marketing, poslovno tržište, Internet.

  Ceo tekst