HOTELSKI LANCI U PROCESU GLOBALZACIJE

Međunarodni turizam predstavlja bitan faktor u svetskoj ekonomskoj razmeni. Veliki doprinos razvoju turizma daju velike multinacionalne kompanije koje karakteriše globalna poslovna orijentacija.

Početak dvadeset prvog veka karakterišu značajne promene u okruženju koje su uticale na sektor hotelijerstva. Promene u strukturi vlasništvu hotelskih kompanija su uticale na promenu strukture turističkog tržišta. Dominacija manjeg broja međunarod-nih hotelskih lanaca, uticala je na razvoj i poslovnu strategiju nacionalnih i regionalnih hotelskih lanaca. U radu je ukazano na osnovne karakteristike u razvoju hotelskih lanaca u uslovima globalizacije.

Ključne reči: hotelski lanci, turizam, globalizacija, internacionalizacija, strategija

  Ceo tekst