TEORIJSKA SHVATANJA O UTICAJU TRŽIŠTA RADA NA KRIVU AGREGATNE PONUDE

U ovom radu se analiziraju shvatanja savremenih ekonomskih teorija o načinu funkcionisanja tržišta rada i njegovih implikacija na nagib i položaj krive agregatne ponude. U radu se suprotstavljaju teorijski stavovi dve glavne linije istraživanja u savremenoj ekonomskoj teoriji: neoklasične tradicije, kojoj pripadaju neoklasika, monetarizam, ekonomija ponude i nova klasična ekonomija i kejnzijanske tradicije kojoj pripadaju kejnzijanci i novi kejnzijanci. S obzirom da su polazne pretpostavke o felksibilnosti odnosno, rigidnosti cena i nadnica u okviru dva navedena pravca istraživanja različite, to su i implikacije na krivu agregatne ponude različite.

Ključne reči: tržište rada, agregatna ponuda, fleksibilnost, rigidnost, zaposlenost, nadnice, cene.

  Ceo tekst